Referees : 2023

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Kazuyoshi Enomoto3802.7 (2.7 / 0.0)
Toru Kakinuma2703.5 (3.5 / 0.0)
Atsushi Kamimura3702.3 (2.3 / 0.0)
Shu Kawamata2502.5 (2.5 / 0.0)
Koei Koya1202.0 (2.0 / 0.0)
Yosuke Kubota51803.6 (3.6 / 0.0)
Dai Matsumoto2724.5 (3.5 / 1.0)
Tom Neild1101.0 (1.0 / 0.0)
Takao Nishiyama1202.0 (2.0 / 0.0)
Keisuke Nobori51302.6 (2.6 / 0.0)
Hirozaku Otsubo41002.5 (2.5 / 0.0)
Tomokazu Sato1202.0 (2.0 / 0.0)
Keigo Sendachi2513.0 (2.5 / 0.5)
Keigo Sendachi1404.0 (4.0 / 0.0)
Shuhei Shimizu41514.1 (3.8 / 0.3)
Yuzo Sutani4812.3 (2.0 / 0.3)
Koji Takasaki41403.5 (3.5 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama3501.7 (1.7 / 0.0)
Reo Tanaka41203.0 (3.0 / 0.0)
Tetsuro Yoshida2804.0 (4.0 / 0.0)
Toshimitsu Yoshida1101.0 (1.0 / 0.0)