Referees : 2020

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki1101.0 (1.0 / 0.0)
Koichiro Fukushima1000.0 (0.0 / 0.0)
Masaaki Iemoto1101.0 (1.0 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi1202.0 (2.0 / 0.0)
Hiroki Kasahara1303.0 (3.0 / 0.0)
Hiroyuki Kimura1202.0 (2.0 / 0.0)
Yuichi Nishimura1101.0 (1.0 / 0.0)
Ryuji Sato1101.0 (1.0 / 0.0)
Minoru Tojo1000.0 (0.0 / 0.0)