Referees : 2018

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki72103.0 (3.0 / 0.0)
Koichiro Fukushima2201.0 (1.0 / 0.0)
Itaru Hirose3602.0 (2.0 / 0.0)
Masaki Iemoto5701.4 (1.4 / 0.0)
Jumpei Iida51202.4 (2.4 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi41704.3 (4.3 / 0.0)
Yoshiro Imamura31204.0 (4.0 / 0.0)
Tomohiro Inoue2402.0 (2.0 / 0.0)
Toru Kakinuma1101.0 (1.0 / 0.0)
Atsushi Kamimura1303.0 (3.0 / 0.0)
Hiroyuki Kimura3501.7 (1.7 / 0.0)
Koei Koya1202.0 (2.0 / 0.0)
Yosuke Kubota1202.0 (2.0 / 0.0)
Hajime Matsuo61101.8 (1.8 / 0.0)
Futoshi Nakamura 3903.0 (3.0 / 0.0)
Yuichi Nishimura5901.8 (1.8 / 0.0)
Takuto Okabe3612.3 (2.0 / 0.3)
Ryuji Sato51513.2 (3.0 / 0.2)
Minoru Tojo41002.5 (2.5 / 0.0)
Masuya Ueda1303.0 (3.0 / 0.0)
Yudai Yamamoto51903.8 (3.8 / 0.0)
Ryosuke Yamaoka2904.5 (4.5 / 0.0)